بشارت به منجي در انجیل

چاپ

حضرت مسيح(ع) در آخرين روزهاي زندگي خويش، به ياران و شاگردان خود توصيه‌ها و سفارش‌هاي بسياري دربارة بازگشت خود به زمين نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بيداري و آمادگي نموده است.

«انجيل لوقا»، فصل ۱۲، بندهاي ۳۵ – ۳۶:
كمرهاي خود را بسته، چراغ‌هاي خود را افروخته بداريد و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي‌كشـند كه چه وقت مراجعت كند، تا هر وقت آيد و در را بكوبد، بي درنگ براي او باز كنند. پس شما نيز مستعدّ باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نمي‌بريد، پسر انسان مي‌آيد.

«انجيل متي»، فصل ۲۴، بندهاي ۲۷ و ۳۰ و ۳۵ – ۳۶ و ۴۵:
همچنان‌كه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي‌شود، پسر انسان نيز چنين خواهد بود…، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديدار گردد و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه‌زني كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان با قوّت و جلال عظيم مي‌آيد…
آسمان و زمين زايل خواهد شد، امّا سخن من هرگز زايل نخواهد شد، امّا از آن روز و ساعت هيچ كس اطّلاع ندارد حتّي ملائكه آسمان… بنابراين شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسر انسان مي‌آيد.

«انجيل مَرقُس»، فصل ۱۳، بندهاي ۲۴ – ۳۶:
… از آن روز و ساعت، غير از پدر، هيچ كس اطّلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بيدار شده دعا كنيد؛ زيرا نمي‌دانيد آن وقت كي شود…
… پس بيدار باشيد؛ زيرا نمي‌دانيد در چه وقت صاحب خانه مي‌آيد، در شام يا نصف شب يا بانگ خروس [خوان] يا صبح. مبادا ناگهان آمده و شما را خفته يابد.

«انجيل يوحنّا»، فصل ۱۲، بندهاي ۲۷ ـ ۲۹:
… و به او قدرت بخشيده است كه داوري هم بكند، زيرا پسر انسان است و از اين تعجّب مكنيد؛ زيرا ساعتي مي‌آيد كه در آن جميع كساني كه در قبور هستند آواز او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد، هر كه اعمال نيكو كرد براي قيامت حيات و هركه اعمال بد كرد به جهت قيامت داوري.

مكاشفة يوحنّا، فصل ۱۲، بندهاي ۱ ـ ۵:
و علامتي عظيم در آسمان ظاهر شد، زني كه آفتاب را در بر دارد، ماه زير پاهايش و بر سرش تاجي از دوازده ستاره است و آبستن بوده، از درد ناله و از عذاب زاييدن فرياد بر مي‌آورد… پس پسر نرينه را زاييد كه همة امّت‌هاي زمين را به عصاي آهنين حكم‌راني خواهد كرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد…

«رساله‌ي پُولس به روميان»، فصل ۱۵، بند۱۲:
… و آنكه براي حكم‌راني امّت‌ها مبعوث شود، اميد امّت‌ها بر وي خواهد بود.

كتاب اعمال رسولان، فصل ۱، بندهاي ۹ ـ ۱۱:
… همين عيسي كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد، همان طوري كه او را به سوي آسمان روانه ديديد.