القاب امام زمان به ترتیب حروف الفبا

چاپ

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «آ – ا» شروع مي شود: ۱ – آمر: فرمانده۲ – ابوالقاسم: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام۳ – ابوصالح: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، كه در هنگام فرياد خواهي بكار مي رود۴ – ابوعبدالله: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام۵ – احسان: نيكي۶ – احمد: ستوده تر۷ – اصل: بنيان۸ – امرالله: فرمان خداوند۹ – اميرالامره: فرمانرواي فرمانروايان۱۰ – امين: امانتدار۱۱ – ايدي: دستها، كنايه از نعمت و قدرت الهي۱۲ – ايزد شناش: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ب» شروع مي شود: ۱ – باب الله: در [رحمت] الهي۲ – باسط: گسترنده۳ – باطن: نهان۴ – بدرالتمام: ماه شب چهارده۵ – برهان الله: راهنماي الهي۶ – بقيه الاخيار: يادگار خوبان۷- بقيه الانبياء: يادگار پيامبران۸ – بقيه الله: يادگار خدا۹ – بلدالامين: سرزمين امن۱۰ – بوار [الكافرين]: نابوده كننده كافران۱۱ – بهرام: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، نام سياره اي است. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «پ» شروع مي شود: ۱ – پرويز: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ت» شروع مي شود: ۱ – تالي [كتاب الله]: همتاي كتاب خدا۲ – تاييد: نيرو بخشيدن۳ – تقوي: پرهيزگاري۴ – تقي: پرهيزگار، پرواپيشه۵ – تلادالنعم: نعمتهاي ديرين و كهن۶ – تمام: بي كاستي، تمام كننده خلافت الهي در زمين. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ث» شروع مي شود: ۱ – ثابت: پايدار۲ – ثائر: كينه خواه [از دشمنان]. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ج» شروع مي شود: ۱ – جابر: ترميم كننده۲ – جامع الكلم: گردآورنده اديان [بر يك دين]۳ – جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام۴ – جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي كه در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم۵ – جواد [الكنس]: ستاره هايي كه در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ح» شروع مي شود: ۱ – حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است۲ – حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]۳ – حاضر: موجود۴ – حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها۵ – حامد: سپاسگزار۶ – حجاب: پوشش۷ – حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]۸ – حجه: دليل۹ – حجه الله: دليل خدا۱۰ – حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش۱۱ – حق: راستي۱۲ – حق الجديد: راستي نوين۱۳ – حليم: بردبار۱۴ – حمد: سپاس: نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «خ» شروع مي شود: ۱ – خائف: ترسان [از دشمنان دين]۲ – خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان۳ – خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان۴ – حازن: گنجينه دار۵ – خسرو: فرمانروا۶ – خلف: جانشين۷ – خلف السلف: جانشين پيشينيان۸ – خليفه الله: جانشين خدا۹ – خليل: دوست، خالص۱۰ – خنس: سياراتي كه پس از گردش باز مي گردند۱۱ – خير: نيكوكار۱۲ – خير [من تقمص]: [فردي كه جامه پوشيده است]۱۳ – خيره الله: برگزيده الهي. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «د» شروع مي شود: ۱ – داعي [الله]: دعوت كننده [ بسوي خدا]۲ – دليل: راهنما۳ – ديان: داور دين. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ذ» شروع مي شود: ۱ – ذات انتقام الله: انتقام گيرنده الهي۲ – ذوالبر: دارنده نيكيها۳ – ذوالحلم: شكيبا۴ – ذوالسيف: دارنده شمشير۵ – ذوالفقار: دارنده شمشير دو دمنام ها و القاب حضرت مهدي كه ابتداي آن با حرف «ر» شروع مي شود ۱ – الرحمه الواسعه: رحمت گسترده۲ – رب الارض: مالك گيتي۳ – رباني: دانشور [الهي]۴ – رجاء الامه: اميد امت۵ – رشيد: كمال يافته۶ – رضي: بسيار خشنود. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ز» شروع مي شود: ۱ – زكي – پيراسته. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «س» شروع مي شود: ۱ – سابق: سبقت گيرنده۲ – ساعه: قيامت۳ – السبب المتصل: واسطه پيوسته۴ – سبيل: راه [راه الهي]۵ – سترالله: پوشش الهي۶ – سدره المنتهي: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام۷ – سديد: استوار۸ – سراج: چراغ فروزان۹ – سرالله: راز الهي۱۰ – سروش ايزد: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در كتاب زرتشت، نواي غيبي الهي۱۱ – سفينه النجاه: كشتي نجات۱۲ – سناء: بلند مرتبه۱۳ – سيد: سرور۱۴ – سيدالامه: سرور امت۱۵- سيدالخلق: سروار آفريدگان۱۶ – سيف الله: شمشير خدا۱۷- السيف الشاهر: شمشير از نيام كشيده. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ش» شروع مي شود: ۱ – شافع: شفاعت كننده۲ – شاهد: گواه۳ – شريد: رانده شده بي پياه۴ – شكور: بسيار سپاسگزار۵ – الشمس الطالعه: خورشيد فروزان۶ – شمس الظلام: خورشيد تاريكيها. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ص» شروع مي شود: ۱ – صابر: شكيبا۲ – صاحب: دارنده۳ – صاحب الدار: لقبي خاص براي حضرت مهدي عليه السلام۴ – صاحب الدين: اختيار دار آيين۵ – صاحب الرجعه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام۶ – صاحب الزمان: اختيار دار زمان۷ – صاحب الشرف: آبرومند۸ – صاحب الصمصمام: دارنده شمشير تيز۹ – صاحب العصر: اختيار دار دوران۱۰ – صاحب الغيبه: دارنده نهان زيستي۱۱ – صاحب الناحيه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام۱۲ – صاحب يوم الفتح: اختيار دار روز پيروزي۱۳ – صالح: شايسته۱۴ – صدرالخلائق: برترين آفريدگان۱۵ – صدق: راستي۱۶- صراط: راه۱۷ – صمصام الاكبر: بزرگترين شمشير بران. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ض» شروع مي شود: ۱ – ضحي: ميانه روز [نهايت روشني خورشيد]۲ – ضرغامه: دلاور۳ – ضياء: روشني. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ط» شروع مي شود: ۱ – طالب: جوينده [ي خون شهيد كربلا]۲ – طالب التراث: ميراث خواه۳ – طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتيان۴ – طاهر: پاك۵ – طريد: رانده شده۶ – طيب: پاكيزه. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ظ» شروع مي شود: ۱ – ظاهر: روشنگر، آشكار۲ – ظفر: پيروزي۳ – ظهر: پشتوانه. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ع» شروع مي شود: ۱ – عابد: پرستشگر۲ – عاقبه الدار: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام۳ – عالم: دانا۴ – عائذ: پناهنده۵ – عبدالله: بنده خدا۶ – عدل: دادگري۷ – عزالموحدين: سربلندي يكتا پرستان۸ – عزه: آبرو۹ – عصر: زمان۱۰ – عصمه الدين: حافظ آيين [از لغزشها]۱۱ – عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]۱۲ – عقيد العز [عقيد عز لا يسامي]: وابسته به عزتي كه هم طرازي ندارد، لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام۱۳ – العلم المنصوب: درفش بر پا شده۱۴ – العلم النور: درفش نور۱۵- علم الهدي: درفش هدايت۱۶ – عماد: ستون۱۷ – عين: چشم [خدا]۱۸ – عين الحيوه: سرچشمه زندگاني. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ف» شروع مي شود: ۱ – فاتح: پيروز۲ – فاتق: گشايشگر۳ – فاضل: دانشمند۴ – فتح: پيروزي۵ – فجر: سپيده صبح۶ – الفرج الاعظم: گشايش برتر۷ – فرج المومنين: گشايش ايمان داران۸ – فردوس الاكبر: بزرگترين بهشت۹ – فريد: بي همتا۱۰ – فطره الانام: آميخته باسرشت مردمان۱۱ – فقيد: از دست رفته۱۲ – فيذموا: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات۱۳ – فيروز: پيروزمند. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ق» شروع مي شود: ۱ – قائم: ايستاده۲ – قائم الزمان: قيام كننده دوران۳ – قابض: گيرنده۴ – قاصم: شكننده۵ – قاطع: بران۶ – قرآن: خواندني۷ – قسط: دادگري۸ – قصر مشيد: كاخ بر افرشته۹ – قطب: محور۱۰ – القمر الزاهر: ماه درخشان۱۱ – قوام: استواري۱۲ – قوه: توان، نيرو۱۳ – قيم الزمان: سرپرست زمان. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ك» شروع مي شود: ۱ – كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش۲ – كتاب مستور: نوشته پوشيده۳ – كريم: بخشنده۴ – كلمه الله: كلمه الهي۵ – كلمه المحمود: كلمه ستوده [ي الهي]۶ – كمال: فرزانه. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ل» شروع مي شود: ۱ – لسان الله: زبان خدا۲ – لسان الصدق: زبان راستي۳ – لواء اعظم: درفش شكوهمند. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «م» شروع مي شود: ۱- ماشع: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات عبري۲ – مامور: فرمان يافته۳ – مامول: آروز شده۴ – مامون: ايمن يافته۵ – مبدءالايات: آغازگر نشانه ها۶ – مبطل: باطل كننده۷ – مجاهد: تلاشگر۸ – مجتهد: كوشا۹ – مجدد: تجديد كننده۱۰ – مجلي الظلمه: روشني بخش۱۱ – مجهول: ناشناس۱۲ – محسن: نيكوكار۱۳ – محفوظ: ايمن۱۴ – محقق: تحقق بحش۱۵ – محمد: بسيار پسنديده۱۶- محيط: فراگير۱۷ – محيي: زندگي بخش۱۸ – مخبر: خبر دهنده۱۹ – مخزون: نهان شده۲۰ – مدارالدهر: چرخ گيتي۲۱ – مدبر: تدبير كننده۲۲ – مدخر: ذخيره شده۲۳ – مدرك: يابنده۲۴ – مذكر: يادآور۲۵ – مذل: خوار كننده۲۶ – مرابط: مرزبان۲۷ – مرتجي: مركز اميد۲۸ – مرتقب: مراقب۲۹ – مرشد: به رشد رساننده۳۰ – مرضي: خشنود۳۱ – مستتر: پنهان ساز۳۲ – مستنصر: ياري خواه۳۳ – مستودع الحكمه: جايگاه حكمت۳۴ – مستور: پنهان۳۵ – مشتهر: مشهور۳۶ – مشهود: آشكار۳۷ – مشيد: استوار كننده۳۸- مصباح الدجي: چراغ فروزان در تاريكي۳۹ – مصدرالامور: سرآغاز كارها۴۰ – مضطر: درمانده۴۱ – مطاع: پيروي شده۴۲ – مطهر: پاكيزه۴۳ – مظهر الفضائح: آشكارگر رسوايي ها [اي دشمنان]۴۴ – معاذ: پناهگاه۴۵ – معبر: تعبير كننده۴۶ – معد: مهيا۴۷ – معدن العلوم: گنجينه دانشها۴۸ – معز: عزت بخش۴۹ – معلن: آشكارگر۵۰ – مفرج الكرب: گشاينده غمها۵۱ – مفزع: پناه۵۲ – مفضل: بخشنده۵۳ – مقتصر: قانع۵۴ – مقدره: توانايي۵۵ – مقدم: جلودار۵۶ – مقيم: اقامت يافته۵۷ – ملاذ: پناه۵۸ – منبه: هشدار دهنده۵۹ – منتصر: ياور۶۰- منتظر: انتظار برده شده۶۱ – منتقم: انتقام گيرنده۶۲ – منصور: ياري شده۶۳ – منعم: نعمت بخش۶۴ – منقذالامه: نجات بخش امت۶۵ – منيرالحق: روشنگر راستي۶۶ – موتور: ستمديده۶۷ – موجود: حاضر۶۸ – موعود: وعده داده شده۶۹ – موفق: توفيق يافته۷۰ – مهتدي: هدايت يافته۷۱ – مهدي الامم: هدايت يافته امتها۷۲- مهدي: هدايت يافته۷۳ – مهذب: پاكيزه۷۴ – ميزان الحق: ترازوي راستي۷۵ – موتمر: گردآورنده۷۶ – موتمن: امانتدار۷۷ – مولف الشمل [شمل الصلاح… [: گرد آورنده جامه شايستگی]۷۸ – مومل: آرزو شده۷۹ – مويد: توان بخش. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ن» شروع مي شود: ۱ – نازخ: دور افتاده۲ – ناشر: پخش كننده۳ – ناصح: خير خواه۴ – ناصر: ياور۵ – ناطق: گويا۶ – ناظر: بيننده۷ – نجم: ستاره۸ – نضره الايام: خرمي روزگاران۹ – نظام الدين: سامان بخش آيين۱۰ – النعمه الباطنه: نعمت پنهان۱۱ – نفس: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام۱۲ – نقي: خالص۱۳ – نور ابصار الوري: روشني ديدگان مردمان۱۴ – نورالاتقياء: روشني پرواپيشگان۱۵ – نورالارض: روشني زمين۱۶- نورالاصفياء: روشني برگزيدگان۱۷ – نورالانوار: روشني روشناييها۱۸ – نورالباهر: روشني خيره كننده۱۹ – نورالله: روشني الهي۲۰ – نورالهدي: روشني هدايت۲۱ – نور: روشني۲۲ – نهار: روز۲۳ – نيه الصابرين: نيت بردباران. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «و» شروع مي شود: ۱ – وارث: ميراث بر۲ – وارث الانبياء: ميراث بر پيامبران۳ – وتر: يكتا۴ – وجه الله: رخ الهي۵ – وحيد: بي همتا۶ – وصي الاوصياء: جانشين جانشينان۷ – وعدالله: وعده الهي۸ – وقايه الله: سپر الهي۹ – ولي: اختياردار۱۰ – ولي الامر: زمامدار۱۱ – ولي الله: اختيار دار الهي۱۲ – وهاج: بسيار تابنده. نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ي» شروع مي شود: ۱ – يمين: قسم. منبع: كتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.